Integritetspolicy

1. INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

CAVANOVA WINE SL, nedan ANSVARIG, är den person som ansvarar för behandlingen av Användarens personuppgifter och informerar honom om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) angående skyddet av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter, för vilka följande behandlingsinformation tillhandahålls:

slutet av behandlingen: upprätthålla en kommersiell relation med användaren. De operationer som planeras för att genomföra behandlingen är:

  • Sändning av kommersiell reklamkommunikation via e-post, fax, SMS, MMS, sociala gemenskaper eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som gör det möjligt att genomföra kommersiell kommunikation. Dessa meddelanden kommer att göras av den ANSVARIGA och relaterade till deras produkter och tjänster, eller deras samarbetspartners eller leverantörer som de har träffat ett kampanjavtal med. I det här fallet kommer tredje part aldrig att ha tillgång till personuppgifter.
  • Genomför statistiska studier.
  • Behandla beställningar, förfrågningar eller någon typ av förfrågan som görs av användaren genom något av kontaktformulären som görs tillgängliga för dem.
  • Remitir el boletín de noticias de la página webben.

Rättslig grund för behandlingen: samtycke från den berörda parten.

Kriterier för datalagring: de kommer att bevaras så länge det finns ett ömsesidigt intresse av att behålla syftet med behandlingen och när det inte längre är nödvändigt för detta ändamål kommer de att raderas med adekvata säkerhetsåtgärder för att garantera pseudonymisering av uppgifterna eller deras totala förstörelse .
datakommunikation: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part, förutom juridiska skyldigheter.

Rättigheter som hjälper Användaren:

  • Rätt att när som helst återkalla samtycke.
  • Rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av dina uppgifter och begränsningen eller motståndet mot behandlingen av dem.
  • Rätt att göra anspråk hos kontrollmyndigheten (www.aepd.es) om du anser att behandlingen inte följer gällande regelverk.

Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter:
Postadress: CAVANOVA WINE SL. Monda Business Park. ctra A 355, KM 20 NAVE 13-14 – 29110 MONDA (MALAGA). E-post: cavanova2014@gmail.com

2. OBLIGATORISK ELLER VALFRI KARAKTER AV INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

Användare, genom att markera motsvarande rutor och ange data i fälten, markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller presenteras i kontaktformulär.
ladda ner, uttryckligen och fritt och otvetydigt acceptera att deras data är nödvändiga för att uppfylla din begäran, från leverantören, att inkludering av data i fälten är frivillig
återstående. Användaren garanterar att de personuppgifter som lämnas till CONTROLLER är sanna och är ansvarig för att kommunicera eventuella ändringar av dessa.
KONTROLLEREN informerar och garanterar uttryckligen användarna att deras personuppgifter inte i något fall kommer att överföras till tredje part, och att närhelst de utför någon typ av dataöverföring
personuppgifter kommer användarnas uttryckliga, informerade och otvetydiga samtycke att begäras i förväg. All information som begärs via webbplatsen är obligatorisk, eftersom den är nödvändig
för att tillhandahålla optimal service till användaren. I händelse av att alla uppgifter inte tillhandahålls, är det inte garanterat att informationen och tjänsterna som tillhandahålls är helt anpassade efter dina behov.
behov.

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, följer ANSVARIG alla bestämmelser i GDPR-bestämmelserna för
behandling av personuppgifter under dess ansvar, och uppenbart med de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, enligt vilka de behandlas på ett lagligt, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda parten och adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till för de ändamål för vilka de behandlas.
KONTROLLÖREN garanterar att den har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska policyer för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställts av GDPR för att skydda användarnas rättigheter och friheter och har försett dem med lämplig information så att de kan utöva dem.